Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图1

“乡本乡草”是广州泽力医药旗下的品牌,致力于成为草本养身领袖,弘扬养身健康文化,分享他们的品牌包装设计。

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图2

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图3

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图4

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图5

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图6

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图7

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图8

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图9

Nature Elite乡本乡草包装设计 - 图10